Wstęp

 

Centrum Deliberacji to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza, w której są podejmowane pilne problemy praktyczne dotyczące komunikacji w demokracji oraz demokratycznego komunikowania. Centrum Deliberacji ma na celu:

  1. wytwarzanie i gromadzenie wiedzy z zakresu standardów działania, a także innowacji w demokracji i demokratycznym komunikowaniu,
  2. badania prowadzone w przedmiocie przedstawionym w pkt. 1.,
  3. projektowanie i testowanie narzędzi oraz planowanie strategii mających przyczyniać się do implementacji założeń demokracji deliberatywnej,
  4. popularyzację rezultatów działania w kraju i za granicą.

Centrum Deliberacji (dalej, w skrócie: CD) czerpie z najlepszych wzorców działania podobnych jednostek akademickich na świecie. Nawiązaliśmy kontakt i współpracę z the Center for Deliberative Democracy na Uniwersytecie Stanforda (Stany Zjednoczone), the Center for Digital Citizenship na Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania), Challenges to Democracy in the 21st Century – the National Center of Competence in Research na Uniwersytecie w Zurichu (Szwajcaria).

Socjologowie, medioznawcy, politolodzy, prawnicy oraz informatycy w zespołach zadaniowych będą opracowywać zagadnienia dotyczące ram prawnych i instytucjonalnych, a także metod i narzędzi sprzyjających rozwojowi demokratycznego dialogu, w tym konsultacji społecznych. Ważne miejsce w projektach będą zajmować media, zwłaszcza nowe technologie informacyjne i komunikacyjne oraz takie ich wykorzystanie, które najlepiej będzie służyć efektywnemu i skutecznemu podejmowaniu decyzji w obszarze polityki społecznej.

Staraniem CD wybrane projekty będą realizowane wspólnie z przedstawicielami administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Przygotowywane będą tematyczne diagnozy i analizy wraz z rekomendacjami. Badania o charakterze praktycznym będą miały wpisaną ewaluację w plan działań. W CD wspieramy różnorodność metodologiczną. Jest tu miejsce m.in. na analizę instytucjonalną, analizę prawną, badania sondażowe na reprezentatywnej próbie, badania etnograficzne, analizę dyskursu, jak też badania o charakterze interwencji socjologicznej (action research).