Projekty badawczo-stosowane

 

1. „Konsultacje w naszym mieście”

 

Projekt ma charakter badawczo-stosowany i dotyczy konsultacji społecznych prowadzonych przez urzędy miejskie z mieszkańcami. Na zaproszenie do projektu odpowiedziało blisko 300 miast w Polsce. W badaniu interesuje nas jakość procesu gromadzenia wiedzy o społecznych potrzebach, preferencji i opiniach na temat przedsięwzięć wyznaczających kierunek rozwoju lokalnego. Projekt ma wesprzeć instytucje samorządowe w przygotowaniu i realizacji konsultacji przez zwiększenie ich efektywności i użyteczności. Projekt miał trzy etapy:

  1. Badanie ankietowe ukierunkowane na zebranie informacji o procesie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych w polskich miastach (N=300).
  2. Debata, której celem jest poznanie potrzeb urzędników dotyczących wiedzy narzędziowej z zakresu przygotowania i realizacji konsultacji społecznych (N=80).
  3. Zaplanowanie i zaprojektowanie w wybranych miastach konsultacji w odniesieniu do przedsięwzięcia wskazanego przez instytucje samorządowe (N=10).

Proponujemy prosty indeks jakości konsultacji wraz z metodologią jego obliczania na podstawie danych zebranych w badaniu ankietowym; Pozwala on nie tylko na porównania między województwami, ale również wskazanie, które elementy przygotowania i realizacji konsultacji społecznych potrzebują szczególnego wsparcia.
Badanie ankietowe, jak też debaty grupowe z udziałem przedstawicieli urzędów miast, zostały realizowane z użyciem narzędzi internetowych;

Zespół:

Anna Przybylska – kierownik projektu
I etap: Patryk Korzeniecki (wsparcie IT); Katarzyna Bielesz, Justyna Jabłońska, Agnieszka Sosińska, Marcelina Świtała, Justyna Wiśniewska, Piotr Zielonka, Marcin Zgiep, Patryk Korzeniecki (kontakt z miastami)
II etap: Katarzyna Bielesz (kontakt z miastami), Bartłomiej Michałowicz, Patryk Korzeniecki (wsparcie IT)
III etap: Katarzyna Bielesz, Maja Sawicka, Dawid Krakowiak (udział w przygotowaniu materiałów konsultacyjnych)


2. „Nie tylko głosowanie – zaangażowanie obywateli w politykę”

 

Przykłady wsparcia prawno-instytucjonalnego oraz sposobów wdrażania konsultacji publicznych w krajach europejskich. Analiza obejmuje informacje zebrane podczas wywiadów z politykami, badaczami i ekspertami oraz dokumenty i literaturę przedmiotu.
Francja - 08.2011 r.
Dania - 09.2011 r.
Rosja - 03.2012 r.
Realizacja: Anna Przybylska

 

3. „Sondaż deliberatywny® na uniwersytecie

 

Projekt ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród studentów warszawskich uczelni nt. jakości studiowania z zastosowaniem metody Sondażu Deliberatywnego® oraz narzędzi internetowych. Tematy szczegółowe konsultacji zostały wyłonione na podstawie wywiadów z przedstawicielami przedstawicieli samorządu studenckiego. Metoda Sondażu Deliberatywnego® (dalej: SD), której autorem jest prof. James Fishkin z Uniwersytetu Stanforda, polega na dwukrotnym przeprowadzeniu badania ankietowego przedzielonego debatą w grupach oraz debatą z udziałem ekspertów. Uczestnicy mają dostęp do materiałów informacyjnych, które prezentują istotne fakty oraz alternatywne propozycje działań. Nowatorski charakter projektu polega na realizacji po raz pierwszy w Polsce konsultacji społecznych, które będą miały charakter uporządkowanej debaty w połączeniu z badaniem ankietowym za pośrednictwem Internetu. Użyteczność projektu polega na zastosowaniu wskazanej metody i narzędzi w kontekście aktualnych wyzwań związanych z zarządzaniem uczelnią. Projekt został zapoczątkowany podczas seminarium badawczego realizowanego w IS UW.

Zespół: Anna Przybylska – kierownik projektu; Zespół Centrum Deliberacji, studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych warszawskich uczelni.

 

4. „Prohibicja w Częstochowie – wsparcie urzędu miasta w przygotowaniu i realizacji konsultacji publicznych”

 

Projekt polegał na zaproponowaniu koncepcji debat oraz doboru uczestników, a także poprowadzeniu spotkań dyskusyjnych. Problem dotyczył podtrzymania lub uchylenia uchwały prohibicyjnej obejmującej część obszaru jednej z dzielnic Częstochowy oraz warunków, na których decyzja o jej podtrzymana lub uchylona miałaby być podjęta. Rozważana kwestia była przez długi czas przedmiotem sporów wykorzystywanych w kampaniach wyborczych do samorządu, a nawet Sejmu. Centrum Deliberacji przygotowało materiały informacyjne, scenariusze debat, poprowadziło debaty i przygotowało raport końcowy.

Zespół: Anna Przybylska, Katarzyny Bielesz, Maja Sawicka, Dawid Krakowiak