Seminaria i projekty edukacyjne

 

1. Seminaria otwarte

• „Systemowe uwarunkowania partycypacji” – 29.06.2011 r.

Dyskusja dotyczyła efektywności instytucjonalnych form udziału obywateli w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych w Polsce po 1989 r. Zastanawialiśmy się nad oceną uregulowań prawnych dotyczących obywatelskiego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych. Pytaliśmy naszych panelistów, jakie – z perspektywy zapisów prawnych - są perspektywy obywatelskiej partycypacji w Polsce. Rozważaliśmy także skuteczność różnych metod angażowania obywateli w budowanie dobra wspólnego.

Paneliści:
Radosław Gawlik (Eko-Unia, Zieloni 2004)
Piotr Gliński (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet w Białymstoku)
Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski)
Jacek Sroka (Uniwersytet Wrocławski)
Kuba Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia")
Prowadzący: Paweł Poławski i Anna Przybylska

• "Konsultacje w naszym mieście: ogólnopolski monitoring jakości" – 26.10.2011 r.

Dyskusja dotyczyła jakości przygotowania i realizacji konsultacji publicznych w Polsce. Na spotkaniu przedstawione zostały wyniki ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Centrum Deliberacji, którego celem było zebranie informacji o procesie przygotowania i realizacji konsultacji publicznych w Polsce. Zaprezentowany został prosty indeks jakości konsultacji, który jest nie tylko sugestywnym narzędziem porównań między miastami i regionami, ale przede wszystkim ma za zadanie wspierać proces edukacji obywatelskiej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych opowiedzieli o wnioskach płynących z oceny jakości konsultacji publicznych prowadzonych w ich miastach. Postawiliśmy sobie m.in. pytanie o to, jakie działania instytucjonalne i pozainstytucjonalne można podjąć, aby konsultacje były procesem komunikacji, który charakteryzują: otwartość, przejrzystość i celowość.

Paneliści:
Anna Giza-Poleszczuk (PS2012, IS UW)
Anna Przybylska (CD IS UW)
Ewa Cofur i Grzegorz Wójkowski – stowarzyszenie Bona Fides
Marlena Musiałek (stowarzyszenie SIC!) i Krzysztof Rosenkiewicz (UAM)
Dyskutanci:
Henryk Banaszak (IS UW)
Agata Wierny (UM w Częstochowie)
Prowadząca: Anna Przybylska

• „Introducing deliberation into Public Opinion Polls?” – 13.03.2012 r.

Seminarium z udziałem prof. Roberta Changa – dyrektora Programu Badania Opinii na Uniwersytecie w Hong Kongu oraz prof. Radosława Markowskiego – dyrektora Centrum Studiów nad Demokracją Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Prof. Chung scharakteryzował projekty wprowadzające elementy deliberacji do badań opinii realizowane na Uniwersytecie w Hong Kongu. Odniósł się m.in. do przygotowań Sondażu Deliberatywnego® - metody konsultacji społecznych, która była wcześniej wykorzystywana w Chinach kontynentalnych. Przedstawi również doświadczenia prowadzonego przez niego ośrodka badania opinii w zakresie wykorzystania narzędzi internetowych. Debata, zapoczątkowana przez prof. Radosława Markowskiego, dotyczyła zagadnienia reprezentatywności w deliberatywnych formach konsultacji, konsensusu vs. rozkładu opinii jako wyniku konsultacji, a także barier e-deliberacji. Prowadzenie: Anna Przybylska.

2. Kurs internetowy pt. „Konsultacje w naszym mieście”

Kurs został przygotowany na zamówienie Urzędu Miasta w Krakowie. Chcemy go zaproponować również innym polskim miastom. Kurs obejmuje osiem modułów, w tym, m.in.: wprowadzenie do konsultacji społecznych, metod i narzędzi uczestnictwa; przybliżenie zasad udziału w dobrze zarządzanej debacie publicznej; omówienie zastosowania Internetu w procesie konsultacji społecznych na przykładach, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk z Finlandii, Szkocji, Stanów Zjednoczonych. Realizacja: Anna Przybylska.

3. Seminaria dla studentów UW

• Sondaż Deliberatywny® na uniwersytecie: dyskusja o jakości studiowania

Celem seminarium badawczego jest przygotowanie, realizacja i podsumowanie wyników Sondażu Deliberatywnego®, innowacyjnej metody konsultacji społecznych. SD polega na dwukrotnym przeprowadzeniu badania ankietowego przedzielonego debatą w grupach oraz debatą plenarną z udziałem ekspertów. Debata odbywa się w odniesieniu do materiałów informacyjnych poświęconych wybranemu problemowi oraz alternatywnych scenariuszy działań. W Sondażu Deliberatywnym® uczestniczy reprezentatywna grupa osób losowo dobranych z populacji, której dotyczy badanie. W ramach kursu przedmiotem SD ma być jakość kształcenia na uniwersytecie. Studenci wezmą udział w opracowaniu i realizacji badania odnoszącego się do ich bezpośrednich doświadczeń.

• Między nami obywatelami: o roli debaty w konsultacjach społecznych

Celem seminarium jest przybliżenie roli debaty w polityce. W trakcie cotygodniowych spotkań zastanowimy się nad strategiami włączania zwykłych obywateli w dyskusję o sprawach publicznych. Będziemy mieli okazję rozważyć, jakie warunki muszą być spełnione, aby debata spełniała funkcję konsultacji społecznych. Studenci zapoznają się z różnymi metodami i technikami prowadzenia debaty publicznej. Będą też mogli porównać i ocenić użyteczność różnych form deliberatywnych konsultacji, w odniesieniu do kosztów/zysków oraz rezultatów. Wykorzystanie poszczególnych metod i technik prowadzenia debaty publicznej będzie ilustrowane przykładami ze świata i z Polski. Główny nacisk będzie położony na praktyczne aspekty deliberacji w rozwiązywaniu problemów na poziomie lokalnym i krajowym. W trakcie kursu studenci będą uczestniczyć w ćwiczeniach, w trakcie których będą odgrywać role organizatorów/uczestników debaty.